MOCITS’2024: 1st Workshop on Modeling,
Optimization and Control in Information
and Technology Systems

January 31 – February 02, 2024, Gliwice, Poland

MOCITS’2024: 1й семінар з моделювання, оптимізації й управління в інформаційних та технологічних системах, 31 січня – 02 лютого 2024 р., Глівіце, Польща

MOCITS’2024: 1st Workshop on Modeling, Optimization and Control in Information and Technology Systems, January 31 – February 02, 2024, Gliwice, Poland).

1й семінар MOMITS’2024 присвячено вшануванню пам’яті академіка Івана Васильовича Кузьміна, який народився у 02 лютого 1924 р. На своєму яскравому життєвому шляху Іван Кузьмін ставив на крило літаки, космічні ракети, наукові школи, надав вирішального внеску у становлення Вінницького національного технічного університету (Україна). Він був апологетом наукового пізнання Всесвіту. Ми продовжуємо закладені ним традиції.

The 1st seminar of MOMITS'2024 is dedicated to honouring the memory of academician Ivan Kuzmin, who was born on February 2, 1924. On his bright life path, Ivan Kuzmin set aeroplanes, space rockets, scientific schools “on the wing”, and made a decisive contribution to the establishment of the Vinnytsia National Technical University (Ukraine). He was an apologist for the scientific knowledge of the Universe. We continue the traditions laid down by him.

Воркшоп має на меті обговорення та обмін теоретичним та прикладним досвідом, що стосується використання методів моделювання, оптимізації та управління в інформаційних, промислових, енергетичних, транспортних, медичних, екологічних, комунальних та інших сучасних технологічних системах на рівні компонентів, підсистем, систем, комплексів та середовищ. Воркшоп є сприятливою мобільною платформою для обговорення новітніх наукових ідей, досліджень та розробок, спрямованих на вирішення викликів і проблем, формально визначених для інформаційних та технологічних процесів у межах вище наведеної мети.

The workshop aims to discuss and share theoretical and applied experience related to the use of modelling, optimization and management methods in information, industrial, energy, transport, medical, environmental, communal and other modern technological systems at the level of components, subsystems, systems, complexes and environment. The workshop is a favorable mobile platform for discussing the latest scientific ideas, research and development aimed at solving the challenges and problems formally defined for information and technology processes within the scope of the above aim.

Напрямки воркшопу:

§ Моделювання інформаційних та технологічних процесів,

§ Оптимізація інформаційних та технологічних процесів,

§ Управління інформаційних та технологічними процесами,

§ Моніторинг та діагностика інформаційних та технологічних процесів,

§ Аналіз даних інформаційних та технологічних процесів,

§ Убезпечення інформаційних та технологічних процесів,

§ Удосконалення інформаційної підтримки технологічних систем.

Workshop Directions:

§ Modelling of information and technology processes,

§ Optimization of information and technology processes,

§ Management of information and technology processes,

§ Monitoring and diagnosis of information and technology processes,

§ Data analysis of information and technology processes,

§ Ensuring the security of information and technology processes,

§ Improvement of information support of technological systems.

Важливі дати

§ Крайній термін подачі тез: 01.12.2023;

§ Повідомлення щодо допуску тез: 05.01.2024;

§ Крайній термін подачі фінальної версії тез: 10.01.2024;

§ Публікація програми заходу: 25.01.2024.

Important dates

§ Deadline for paper submission: 12/01/2023;

§ Notification regarding paper admission: 01/05/2024;

§ Deadline for the final version of paper submission: 01/10/2024;

§ Publication of the event program: 01/25/2024.

Організатори не обмежують авторів у виборі інструментарію дослідника (класичні методи, інтелектуальні методи, нечітка логіка, генетичні алгоритми, марковські моделі, системи масового обслуговування, теорія ігор, еволюційні стратегії тощо). При цьому, орієнтація матеріалів на безкоштовну публікацію у CEUR зобов’язує авторів структурувати матеріал (10 сторінок) з обов’язковим виділенням таких секцій як обґрунтування актуальності теми, огляд аналогів та постановка дослідження, моделі і методи, результати та їх обговорення, висновки та напрямки подальших досліджень (див. шаблон). Кількість самоцитувань не має перевищувати десятої частини загальної кількості процитованих джерел.

The organizers do not limit the authors in the choice of the researcher's tools (classical methods, intellectual methods, fuzzy logic, genetic algorithms, Markov models, queuing systems, game theory, evolutionary strategies, etc.) At the same time, the orientation of the materials for fee-free publication in CEUR obliges the authors to structure the material (10 pages) with a mandatory allocation of such sections as justification of the relevance of the topic, review of analogues and setting of the research, models and methods, results and their discussion, conclusions and directions for further research (see template). The number of self-citations should not exceed a tenth of the total number of cited sources.