Payment regulations

ENGLISH:

These regulations ( hereinafter referred to as the "Regulations" ) defines the rules for the payment of the registration fee for participation in the conference ISCIS 2014. By making the payment you confirm the acceptance of the Regulations.

Regulations

 1. Website projekty.iitis.pl/iscis is lead by the Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences, ul. Baltycka 5, 44-100 Gliwice, POLAND, NIP: 631-011-22-45 , REGON: 000564702.
 2. Regulations assumes that the user who provides the registration fee is familiar with the Regulations and accepted the provisions contained therein. These rules are an integral part of the contract concluded by IITIS PAN and the User.
 3. Registration fees can be placed 24 hours a day, 7 days a week.
 4. The User is required to make complete and correct fill of payment form.
 5. Once the fee is paid and the required documents  are delivered,  the confirmation of conference registration is send by e-mail within 7 days of the completion of all requirements.
 6. The user can make complaints on matters relating to the registration by e-mail to the following address : office@iitis.gliwice.pl.
 7. The administrator of personal data is the Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences  in Gliwice, Baltycka 5. Personal data will be processed for the purpose of registration at a scientific conference ISCIS 2014 and will not be made ​​available to the other customers, with the exception of those entitled to receive them under applicable law. You have the right to access your data and correct them. Pursuant to art. 32 paragraph 1 point 7 of the Act on the Protection of Personal Data You have the right to lodge a written, reasoned request to cease processing because of the particular situation.
 8. Polish Civil Code is applied in matters not regulated by the Regulations.

 

POLSKI:

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady wnoszenia opłaty rejestracyjnej za udział w konferencji naukowej ISCIS 2014. Wniesienie opłaty jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

Regulamin

 1. Stronę internetową projekty.iitis.pl/iscis prowadzi Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice, NIP: 631-011-22-45, REGON: 000564702.
 2. Regulamin zakłada, że Użytkownik wnosząc opłatę rejestracyjną zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. Regulamin ten stanowi integralną część umowy zawieranej przez IITIS PAN a Użytkownikiem.
 3. Opłaty rejestracyjne można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 4. Składający opłatę rejestracyjną jest zobowiązany do pełnego oraz poprawnego, zgodnie ze stanem faktycznym wypełnienia formularza płatności.
 5. Po wniesieniu opłaty przez Użytkownika i dostarczeniu wymaganych dokumentów, otrzyma on drogą elektroniczną informację z potwierdzeniem rejestracji na konferencji w ciągu 7 dni od spełnienia wszystkich wymogów.
 6. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach związanych z rejestracją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@iitis.gliwice.pl.
 7. Administratorem danych osobowych jest Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Bałtycka 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rejestracji na konferencji naukowej ISCIS 2014 i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.