ISCIS 2016 Regulamin

1. Sprzedającym jest Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą pod adresem ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice zwany dalej IITiS PAN.

IITiS PAN jest zarejestrowany w Rejestrze Instytutów Naukowych PAN pod numerem RIN-IV-3/98, posiadający NIP: 631-011-22-45, REGON: 000564702.

2. Przedmiotem sprzedaży jest udział w konferencji naukowej o nazwie „31st International Symposium on Computer and Information Sciences”, zwanej dalej ISCIS 2016, oraz materiały konferencyjne. Konferencja odbędzie się w Krakowie w terminie 27-28 października 2016r.

3. Opłatę za udział w konferencji należy uiścić do dnia 21 lipca 2016r. Można tego dokonać za pośrednictwem przelewu bankowego, serwisu PayPal lub Przelewy24.pl.

4. Odstąpienia od umowy można dokonać do dnia 1 października 2016r. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Uczestnikom nie będącym autorami publikowanych prac zostanie zwrócone 90% uiszczonej opłaty, natomiast autorom publikowanych prac zostanie zwrócone 50%.

5. Wszelkie spory będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Sprzedającego.

6. W kwestiach nie ujętych w ninijszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.